Tự do và trách nhiệm

Hai trong những động lực thúc đẩy tuyệt vời nhất trong công việc là sự tự do và trách nhiệm. Mọi người muốn được tự do tối đa khi thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành công việc. Đổng thời, việc khiến mọi người chịu trách nhiệm hoàn thành tốt công việc có thể giúp nâng cao lòng tự tôn và sự tự tin ở họ.

Ví dụ: Trách nhiệm của bạn với 1 chiếc đồng hồ nam giá rẻ là bảo vệ nó còn tự do bạn có thể thoải mái đeo nó hằng ngày.

TỰ DO VÀ TRÁCH NHIỆM
Là nhà quản trị, bạn có thể tạo đòn bẩy hiệu quả cho mọi người thực hiện toàn bộ công việc mà không cẩn tham gia trực tiếp. Hãy luôn tìm kiếm những cách thức giao nhiệm vụ, bằng phương thức quản trị theo mục tiêu hoặc quản trị theo ngoại lệ, hoặc cùng lúc cả hai.
Càng có nhiều công việc được thực hiện mà không có sự tham gia trực tiếp của bạn, bạn càng hoàn thành được nhiểu việc. Đổng thời, bạn sẽ có thời gian để thực hiện những nhiệm vụ mà chỉ bạn mới có thể làm – những nhiệm vụ thiết yếu để thành công ở vị thế hiện tại.
Năng lực ủy quyển, một chức năng quản trị quan trọng (như đã được trình bày trong chương 5) là yếu tố quyết định sống còn thành công của bạn trên cương vị một nhà điếu hành, ủy quyển vừa là nghệ thuật vừa là một môn khoa học. Đó là kỹ năng thiết yếu cho phép bạn đi từ những việc bạn có thể làm tới việc bạn có thể kiểm soát chúng. Thông qua ủy quyền, bạn nhân đôi ảnh hưởng của mình trong công việc bằng cách tháo mở và phát huy tối đa tiềm năng của người khác.
ủy quyển diễn ra khi bạn xác lập rõ công việc cần được thực hiện. Đó chính xác là công việc gì? Nó được đo lường như thế nào? Cẩn được hoàn thành khi nào? Một người cần có kỹ năng, khả năng hoặc năng lực gì để hoàn thành công việc đó một cách xuất sắc?

Xem thêm tại : http://donghohoangkim.vn/dong-ho-nam.html

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow