quy hoạch kiến trúc phải đảm bảo tính toàn vẹn

Trong sơ đồ phân khu chức năng phải dự kiến khả nãng cải biến về chất lượng cơ cấu quy hoạch của thành phố và các khu trọng yếu của nó khi tập trung tối đa việc xây dựng nhà ở – dân dụng và công nghiệp.
Khi giải quyết việc tổ chức không gian kiến trúc của các thành phố nhỏ phát triển trên cơ sở công nghiệp gia công chế biến và của các thành phố trung tâm khoa học phải tính đến khả năng sau này đưa chúng vào một hệ thống quy hoạch đô thị lớn hơn với tính cách là một khâu của cơ cấu. Những tham số của các giai đoạn chủ yếu trong việc thực hiện quy hoạch chung của các thành phố lớn góp phần tạo ra những khâu tổng hợp tương đối hoàn chỉnh và có quan hệ với nhau trong cơ cấu quy hoạch của một điểm dân cư chungcumuongthanhnhatrang.net.
Trong sơ đồ tổ chức không gian của thành phố mới phải dự kiến khả năng tiếp tục phát triển nó ở những khu đất trống mà chỉ cải tạo các khu đã hình thành với mức độ tối thiểu. Khi chọn đất để xây dựng các trung tâm khoa học và các thành phố công nghiệp có nhiều triển vọng phải ưu tiên chọn những nơi rộng lớn hơn nhiều so với quy mô tính toán trước hết là sử dụng đất đai ít có giá trị đối với nông nghiệp.
Trong sơ đồ phát triển không gian của thành phố đã hình thành phải dự kiến kết hợp khai thác đất mới một cách hạn chế với việc cải tạo cần thiết những khu trung tâm đẩy mạnh mối quan hệ qua lại giữa các khu chức năng chủ yếu và tăng cường sử dụng đất đai đã lấy để xây dựng.
Khi giải quyết cơ cấu của thành phố ở giai đoạn “cơ sở kinh tế – kĩ thuật” phải xác định phương hướng phát triển không gian của thành phố và thiết lập những đường giao thông quan trọng nhất của nó ra ngoài phạm vi thời hạn tính toán quy định chế độ dài hạn về sử dụng đất đai lân cận tính đến ảnh hưởng của những điều kiện quy hoạch đô thị đối với triển vọng phát triển hơn nữa của thành phố và trong một số trường hợp – phải dự kiến khả năng tuần tự đưa nó vào cụm đô thị<l).
Khi giải quyết các vấn đề quy hoạch ở giai đoạn quy hoạch chung phải lập mô hình quá trình hình thành cơ cấu của thành phố đồng thời bảo đảm có nhiều phương án về vị trí tương quan giữa các khu trọng yếu và bảo đảm những điều kiện tối ưu của việc phân bố dân cư trong các giai đoạn phát triển chủ yếu.
Ớ giai đoạn xây dựng đầu tiên phải lập mô hình bước quá độ nhịp nhàng từ bản đồ gốc đến trạng thái thiết kế có tính đến khả năng biến đổi tiến độ và trình tự xây dựng các công trình chủ đạo cấu tạo nên thành phố. Khi lấy đất xây dựng dân dụng và các khu khác phải đảm bảo khả năng tiếp tục hoàn thiện và phát triển các mạng lưới phục vụ và các mạng lưới công trình kĩ thuật chủ yếu. Đồng thời cũng nên đảm bảo tính mềm dẻo của vi cơ cấu<2) các khu nhà ở với sự lưu ý đến tiến độ biến đổi thành phần thống kê nhân khẩu và nghề nghiệp xã hội của dân cư.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow