mô hình quản lý hội đồng KĐT của Singapore

Mô hình quản lý kiểu Hội đồng khu đô thị được thành lập thí điểm ờ một khu đô thị mới (Ang Mo Kio New Town) vào tháng 09 năm 1986 sau khi quản lý thành công ớ khu đô thị mới này mô hình Hội đồng khu đô thị đã được nhân rộng ở các khu đô thị mới tại Singapore.
Mục tiêu cúa Hội đồng khu đô thị là:
+ Chuyển giao trách nhiệm quản lý Bất động sản từ Uỷ ban phát triển nhà ớ (Housing Developing Board- HDB) đến Hội đồng địa phương.
+ Cho phép sự tham gia cúa các cư dân trong các quyết định và các chính sách đối với các vấn để về bất động sản ớ địa phương dự án Five Star Kim Giang.
+ Cử những người có năng lực lãnh đạo Hội đồng khu đô thị.
Tổ chức Hội đồng khu đô thị:
Hội đồng được thành lập do kết quả bầu cử của các cư dân trong từ một đến ba khu vực bầu cử bao gồm: Chủ tịch không nhiểu hơn hai phó chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng với số lượng từ 10- 30 người tuỳ thuộc quv mô khu đô thị trong đó 2/3 thành viên trong Hội đồng phải là cư dân sớ hữu hoặc thuê nhà cúa HDB thuộc khu đô thị. Là một tổ chức hợp nhất có tư cách pháp nhân các báo cáo và đánh giá hoạt động hàng năm phái đệ trình Quốc hội xem xét.
Hội đồng có thế chỉ định các uỷ ban chức năng đế thực thi các nhiệm vụ chuyên biệt. Các uỷ ban này được uỷ thác quyển hạn và nghĩa vụ không đi ngược với luật tài chính thường thực hiện các công việc:
+ Tài chính: Vạch ra đường lối về tài chính đầu tư và cân nhắc ngân quỹ.
+ Bảo trì và sửa chữa bất động sản: Các công việc bảo vệ nâng cấp sửa chữa.
+ Thầu: Đánh giá các nhà thầu quyết định việc trúng thầu.
+ Quan hệ quần chúng: Thiết lập môi quan hệ với các cư dân phố biến các thõng tin cần thiết.
Chức năng nhiệm vụ chính và quyền hạn của Hội dồng khu đô tliị:
+ Kiểm soát quản ly bảo dưỡng và nâng cấp các khu vực chung của khu dân cư và thương mại.
+ Báo dưỡng và giữ gìn tài sản chung trong điều kiện tốt làm mới hoặt thay thế các đồ đạc cô định thuộc tài sản chung.
+ Cung cấp cách bảo dưỡng thiết yếu và dịch vụ thang máy.
+ Thiết lập các điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tái tạo nghi ngơi và các hoạt động về văn hoá và giáo dục khác.
+ Theo thoá thuận quán lý các bãi đỗ xe và khu công nghiệp thuộc HDB các khu chợ thuộc Chính phủ.
+ Thu thuế bảo vệ và dịch vụ và phí sử dụng các dịch vụ công nhận các quà tặng và ủng hộ từ thiện.
+ Cho vay tiền và thực hiện dự án đầu tư bằng các vốn được uỷ thác quản lý còn dư thừa
+ Có thể vào bất kỳ căn hộ nào để thực hiện các công việc về bảo dưỡng sửa chữa.
+ Đề ra các luật lệ quản lý trong khu đô thị các mức thu tiền phạt.
Kiểm soát tài chính của Hội đồng khu đô thị.
Hàng nãm Hội đồng kiểm soát một lượng tiền lớn khoảng hơn 10 triệu USD. Hội đồng có trách nhiệm giải trình công khai ngàn quỹ hàng năm được đăng công báo kiểm toán báo cáo tài chính hàng nãm báo cáo Bộ quản lý.
Vai trò của Hội đồng khu đô thị trong việc dân chúng tham gia và phát triển cộng đồng.
Kết hợp các nỗ lực cá nhân và các tổ chức Chính phú nâng cao các điều kiện kinh tế vãn hoá xã hội hợp nhất chúng vào cuộc sống của Quốc gia cho phép đóng góp đầy đủ nhất vào các tiến trình phát triển đất nước tạo điều kiện cho dân chúng tham dự vào các quyết định trong các chương trình và các chính sách có ảnh hướng đến cuộc sống của họ.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow